Regulamin Konferencji „NIEPRZECIĘTNI 2019”.

Regulamin konferencji organizowanej przez

Fundację T3, ul. Józefa Wieczorka 22a/2,
44-120 Pyskowice, NIP: 9691634917

 

w dniach 15-17.02.2019. w Hotelu QUBUS, w Krakowie.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „NIEPRZECIĘTNI 2019” organizowanej przez Fundację T3, która odbędzie się w dniu 15-17.02.2019. w Hotelu QUBUS, w Krakowie. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.fundacja-t3.pl, zwanej dalej stroną konferencyjną i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników.

Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie konferencji.

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez organizatora.

2.1.3. Koszt posiłku podczas pobytu i koszt przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.1.4. Organizator na żądanie uczestnika wystawi rachunek za udział w konferencji (dane do rachunku należy zgłosić do sekretariatu konferencji).

2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.fundacja-t3.pl upływa w dniu 14.02.2019r. lub po wcześniejszym wyczerpaniu limitu miejsc.

2.1.6. Liczba osób uczestniczących w konferencji jest ograniczona.

2.1.7. W dniu rozpoczęcia konferencji konieczne jest okazanie potwierdzenia zakupionego biletu w formie wydruku potwierdzenia. W przypadku braku potwierdzenia konieczne będzie okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika.

2.1.8. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Opłaty

3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencji opublikowana jest na stronie internetowej www.fundacja-t3.pl.

3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami wskazanymi przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem www.fundacja-t3.pl.

3.5. Cena za udział w konferencji wynosi: 490 zł / parę (2 osoby)

3.6. Dochód z konferencji zostanie przeznaczony na cel statutowy fundacji.

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji powinna być dokonana w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

4.2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 5 dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji na 4 dni przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty;

4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną parę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 5 dni przed datą Konferencji. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

 

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej konferencji.

5.2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

5.3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

 

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika

6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno - technicznych

przedstawicieli Organizatora.

6.2. W szczególności na terenie konferecji zabronione jest:

b) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.).

c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczeni na terenie obiektu, na którym odbywa się konferencja.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja T3.

7.2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji, w tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z konferencję lub innych.

7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia konferencji, w tym stworzenia listy uczestników.

7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.

7.6. Za zgodą uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora danych osobowych.

7.7. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z uczestników, prelegentów i prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2018 r.